پلن ها و تعرفه ها

پلن های میزبانی وب

نام پلن مقدار فضا پهنای باند ایمیل - زیردامنه هزینه اجاره سالانه
C-A 100 MB 6 GB نامحدود 20/000 تومان
C-B 200 MB 10 GB نامحدود 30/000 تومان
C-C 500 MB 16 GB نامحدود 50/000 تومان
C-D 1 GB 20 GB نامحدود 75/000 تومان
C-E 2 GB 24 GB نامحدود 90/000 تومان
C-F 4 GB 50 GB نامحدود 130/000 تومان
C-G 8 GB 70 GB نامحدود 220/000 تومان
C-H 16 GB 90 GB نامحدود 420/000 تومان

دامنه ها

پسوند هزینه اجاره سالانه
ir 5/000 تومان
com 45/000 تومان
net 50/000 تومان
info 54/000 تومان
org 60/000 تومان
co 110/000 تومان